Kvalitative og kvantitative analyser

Rostra Research har 20 års solid erfaring med kvalitative og kvantitative undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. I tæt dialog med vores kunder fastlægger vi det optimale undersøgelsesdesign. En omfattende metodisk erfaring og dyb forståelse af kundens behov er vores fundament for at levere anvendelige researchresultater af høj kvalitet.

 

Fokusgruppeinterview

Et fokusgruppeinterview er en interviewform, hvor 6-12 deltagere i et struktureret forløb, ledet af en erfaren moderator, bliver interviewet om et eller flere fastlagte emner med udgangspunkt i en spørgeguide. Interviewet varer typisk 2 timer. I situationer, hvor det er vigtigt at skabe et mere fortroligt rum for interviewet, men hvor gruppedynamikken stadig er væsentlig, anvender vi minifokusgrupper med 4-5 deltagere.

Fokusgruppemetoden er særligt velegnet til at få dybdegående og nuanceret indsigt i komplekse problemstillinger. Interviewmetoden kan bl.a. give indblik i en målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer. Gruppedynamikken blandt respondenterne kan eksempelvis også teste reaktionsmønstre på specifikke budskaber i sociale sammenhænge. Vi anvender bl.a. fokusgruppeinterview til:

 • Præ- og posttest af kampagnematerialer
 • Forståelse af købs- og forbrugeradfærd
 • Produktudvikling og produkttest
 • Brandbuilding
 • Budskabstest
 • Perceptionsanalyser af tekster
 • Vurdering af virksomhedernes mediekriser
 • Medlemsundersøgelser
 • Kundeanalyser

Rostra Research har erfaring med professionel rekruttering til fokusgrupper i mange forskellige målgrupper ud fra fastlagte screeningskriterier. Vi har adgang til meget omfattende databaser med flere end 75.000 respondenter med vidt forskellige profiler. Kvaliteten af rekrutteringen til fokusgruppeinterview er afgørende for at få anvendelige og pålidelige resultater. Vi følger en gennemprøvet proces, som sikrer en præcis rekruttering og et højt fremmøde.

Vores rapporter bliver altid skræddersyet til kundens behov. Hvis der er ønsker om en meget omfattende rapport med illustrative citatpassager og dybdegående analyser, så er det en mulig rapportform. Oftest leverer vi udførlige rapporter med fokus på at præsentere alle væsentlige hovedkonklusioner samt fremadrettede, strategiske og værdiskabende anbefalinger.

Rostra Research gennemførte de første fokusgruppeinterview i 1999. Vores chefmoderator varetager moderationen af alle grupper. Han har gennem årene modereret, analyseret og rapporteret mere end 600 interview for en bred vifte af kundetyper. Som kunde er du derfor i trygge og erfarne hænder i hele researchforløbet frem til den endelige rapport.

Rapporter fra Rostra Research har en høj lødighed, da vi er en uafhængig og seriøs analysevirksomhed med mange års erfaring. Som en integreret del af Rostra Kommunikation har vi i udstrakt grad spidskompetence, hvis målet med fokusgrupperne relaterer sig til en kommunikationsopgave.

Kontakt os i dag og få en samtale om, hvordan vi kan hjælpe med jeres analyseprojekt – telefon: 3315 9420 eller e-mail info@rostrapr.com.

 

Live Perception

Rostra Research gennemfører Live-Perception fokusgruppeinterview i forbindelse med mediekriser for virksomheder og organisationer. En mediekrise eller en kritiske tv-program kan ødelægge et brand på få timer, hvis virksomheden ikke reagerer hensigtsmæssigt. Og hvis ledelsen – uden input fra virksomhedens primære målgrupper – selv beslutter en reaktion. I så fald er der en tendens til, at de negligerer og fortrænger krisen – eller accelererer den, fordi de selv er involveret og ikke vurderer situationen objektivt.

Virksomhedens ledelse er ofte klar over, der er et kritisk tv-program på vej. Rostra Research rekrutterer derfor til en eller flere fokusgrupper, som skal se tv-programmet live og vurdere de påstande, som bliver fremført. Deltagerne i grupperne kan være kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medlemmer eller andre, hvis holdninger og adfærd er afgørende for virksomhedens drift.

Deltagerne bliver interviewet umiddelbart før tv-udsendelsen. Herefter ser deltagerne det kritiske tv-program. Når programmet er slut interviewes deltagerne om deres oplevelse og tolkning af programmet. På den måde får virksomhedens ledelse et uvurderligt bidrag fra de vigtigste målgrupper, når det skal besluttes, hvordan virksomheden skal agere med sin interne og eksterne kommunikation.

I samarbejde med kollegaerne i Rostra Kommunikation og virksomheden udarbejdes der umiddelbart efter programmet en konkret handlingsplan, som præsenterer de initiativer, som skal igangsættes allerede samme aften eller næste morgen.

 

Dybdeinterview

Rostra Research gennemfører dybdeinterview/enkeltinterview, når der ønskes en meget dybdegående og nuancepræget forståelse af et emne. I en fokusgruppe er det dynamikken mellem deltagerne, der kan bringe nye perspektiver frem, mens der i dybdeinterviewet er fokus på at få en meget præcis og udfoldet forståelse af interviewpersonens erfaringer, holdninger eller prioriteringer.

Dybdeinterviewet bruges også ofte, hvis emnet er meget følsomt og ikke egner sig til en samtale, hvor mange personer deltager. Dybdeinterviewet anvender vi også, hvis målgruppen eksempelvis er vanskelig at samle til et gruppeinterview – fx hvis det er specialister eller eksperter, der har en meget travl hverdag.

Erfaringsmæssigt vil 10-12 dybdeinterview med den samme målgruppe give resultater med en høj grad af varieret gentagelse. Metoden er derfor mere tidskrævende end fokusgruppeinterview, men den muliggør også, at respondenten får mulighed for at give grundige og nuancerede svar, som sikrer en høj kvalitet.

 

Duointerview

Rostra Research bruger duointerview i de situationer, hvor to personer har en grad af involvering i en problematik. Det kan eksempelvis være et ægtepar, to kammerater, to søskende eller kollegaer. Men det kan også være andre relationer, hvor det er afgørende at kende begge parters synspunkter og adfærd via den særlige dynamik, som duointerviewet giver.

Duointerviewet giver ligesom dybdeinterviewet mulighed for at få nuanceprægede svar. Det giver mulighed for at følge op på spørgsmålene, men først og fremmest skal det bruges til at afspejle relationen og samtales indhold og form mellem de to deltagere.

Erfaringsmæssigt vil 4-5 dybdeinterview med den samme profil på deltagerne give et brugbart datamateriale, som kan anvendes i en beslutningsproces.

 

Observationsstudier

Der er situationer, hvor der ikke er sammenhæng mellem det en målgruppe giver udtryk for i en undersøgelse og den adfærd, som personerne udviser i praksis. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at observere personernes adfærd i en given situation.

Vi anvender observationsstudier i forhold til eksempelvis indkøbsadfærd i supermarkedet, borgeres ageren i trafikken, børns leg eller personers adfærd i sociale sammenhænge. Vi tilpasser altid undersøgelsesdesignet til den specifikke analyse, da der ofte er tale om meget specielle problematikker, som skal undersøges.

Observationsstudier kombineres ofte med andre metoder for at etablere en komplet billede af en målgruppes adfærd og holdninger. Rapporten på et observationsstudie analyserer målgruppernes adfærd og præsenterer undersøgelsens hovedkonklusioner. Rapporten er konkret og handlingsorienteret og indeholder operationelle strategiske anbefalinger, som kunden kan bruge i praksis.

 

Kvantitative analyser

Rostra Research anvender flere forskellige kvantitative analysemetoder, når kunderne ønsker at opnå statistiske og kvantificerbare resultater. Metoderne tager oftest udgangspunkt i et spørgeskema med fastlagte/lukkede svarmuligheder – eller fritekstfelter, hvor respondenterne kan skrive og uddybe deres holdninger.

Vi anvender stop-test/hall-test i fx butikscentre, på gaden, i parker eller andre steder, hvor det er afgørende for resultaternes validitet, at målgruppen interviewes på en bestemt location, hvor de måske er eksponeret for undersøgelsens problemfelt. Vi gennemfører telefonundersøgelser eller sms-undersøgelser, hvis det er den mest kosteffektive og direkte kanal til at nå målgruppen. Vi bruger den postale undersøgelsesmetode, hvis den er mest velegnet. Men meget ofte gennemfører vi undersøgelsen i et internetpanel, da metoden er valid, hurtig og kosteffektiv. Rostra Resarch har adgang til internetpaneler med op til 75.000 personer.

Vi sammensætter undersøgelsesdesignet og det specifikke metodevalg i tæt dialog med kunden. Det er mange års praktisk og teoretisk erfaring, der sikrer, at undersøgelsen bliver valid, og at resultaterne kan omsættes til handling. Det er altid afgørende for metodevalget, at analysen har en høj kvalitet. Vi anvender bl.a. kvantitative undersøgelser i forbindelse med:

 • Segmenteringsanalyser
 • Brand- og omdømmeanalyser
 • Konkurrentanalyser
 • Medlemsanalyser
 • Målgruppeanalyser
 • Kendskabs-, holdnings- og adfærdsanalyser
 • Undersøgelser til presseadgang
 • Kampagneevalueringer
 • Test af visuelle elementer som annoncer og film

Når Rostra Research afrapporterer undersøgelsen kan vi udarbejde den klassiske tabelrapport målrettet den erfarne talknuser. Men oftest præsenterer vi resultaterne med kommenterede, illustrative grafiske fremstillinger i form af figurer, fladediagrammer mm. Vi udarbejder klare hovedkonklusioner, der besvarer analysens primære spørgsmål. Vi lægger vægt på at kommentere og uddybe relevante resultater, så de bliver umiddelbart forståelige. Afslutningsvis præsenterer vores rapporter strategiske og operationelle anbefalinger, som kunderne kan vælge at anvende i det fremtidige arbejde.

Kontakt os i dag og få en samtale om, hvordan vi kan hjælpe med jeres analyseprojekt – telefon: 3315 9420 eller e-mail info@rostrapr.com.

Vil du vide mere?

Christian Foldager
Christian Olesen